Regulamin sklepu internetowego 4LAPY.PL

Sklep Internetowy www.4lapy.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.4lapy.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez wspólników spółki cywilnej pod nazwą: 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Listopadowej 63, REGON Spółki 241372143, NIP Spółki 5472113659; wspólnik spółki cywilnej 4ŁAPY.PL Katarzyna Cholewa, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 6521632728, REGON 241628996 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, organ prowadzący Minister Gospodarki) oraz wspólnik spółki cywilnej 4ŁAPY.PL Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472012243, REGON 241372870 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, organ prowadzący Minister Gospodarki).

Adres do korespondencji:
4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski
ul. Listopadowa 63
43-300 Bielsko-Biała
tel. 799050080, email: biuro@4lapy.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Użytkownik składając zamówienie lub dokonując rejestracji jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania wszystkich jego postanowień.
 4. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Użytkownik - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.
 3. Klient – Użytkownik, który złożył zamówienie w Sklepie.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sprzedawca - 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472113659, REGON 241372143.
 6. Towar/Towary - prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie.
 7. Umowa - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków komunikacji elektonicznej i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 9. Administrator – podmiot zarządzający Sklepem oraz udostępniający jego zasoby Użytkownikom i Klientom.
 10. Konto użytkownika – panel administracyjny udostępniony Użytkownikom i Klientom po dokonaniu rejestracji przez Administratora za pośrednictwem, którego można składać Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie.

III. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w tym: projekt graficzny, logotyp, koncepcja, nazwa, oprogramowanie oraz baza danych podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Cookies oraz aktualnego adresu e-mail.

IV. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są:
  1. poprzez stronę internetową http://4lapy.pl 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. telefonicznie pod numerem +48 799 050 080 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz soboty w godzinach od 10:00 do 14:00,
  3. pocztą elektroniczną pod adresem biuro@4lapy.pl 24 godziny na dobę przez cały rok
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego Zamówienia oraz wstrzymania jego realizacji, w przypadku gdy Zamówienia dokonał Klient, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru lub gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do autentyczności (np. brak możliwości kontaktu telefonicznego). W takim przypadku Sprzedawca może uzależnić realizację Zamówienia od dokonania zapłaty z góry przez Klienta, a po upływie terminu do zapłaty, od umowy odstąpić, przesyłając zawiadomienie na adres e-mail Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia Zamówienia.
 4. Jeżeli realizacja Zamówienia będzie niemożliwa z powodu choćby przejściowej niedostępności Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, wskazując jednocześnie na nowy przewidywany termin realizacji Zamówienia i uprawnienie Klienta do:
  1. odstąpienia przez Klienta od Umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedawca wówczas zwolniony jest z obowiązku wykonania Zamówienia w całości,
  2. odstąpienia przez Klienta od Zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Klienta ceny. Sprzedawca wykonuje Zamówienie w pozostałej części.
 5. Niezależnie od postanowień ust. 4, jeżeli realizacja Zamówienia będzie niemożliwa z powodu choćby przejściowej niedostępności Towaru, Sprzedawca może, za zgodą Klienta, dostarczyć inny Towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Klient ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób Towar na koszt Sprzedawcy, z zachowaniem 14-dniowego terminu.
 6. Złożenie Zamówienia zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną. Informacja zwrotna, potwierdzająca poprawność złożonego Zamówienia, zostanie wysłana na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
 7. Czas realizacji Zamówienia jest zależny od sposobu płatności:
  1. płatność przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym,
  2. płatność za pobraniem – natychmiast po złożeniu Zamówienia,
  3. płatność kartą kredytową – przystąpienie do realizacji Zamówienia następuje w chwili autoryzacji transakcji.
 8. Klient może modyfikować Zamówienie tylko do chwili jego wysłania. Korekty w Zamówieniu należy zgłaszać telefonicznie pod numerem: +48 799 050 080.
 9. Nietypowe Zamówienia należy wcześniej skonsultować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z obsługą Sklepu.
 10. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu - paragon. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta.

V. CENY PRODUKTÓW

 1. Ceny produktów są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy chyba, że zaznaczono inaczej.
 3. Cena ostateczna i wiążąca to cena podana na stronie produktu w chwili składania Zamówienia przez Użytkownika.
 4. Całkowity koszt Zamówienia zostanie przedstawiony Użytkownikowi po wybraniu formy płatności i sposobu dostawy.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed zmianą cen, wprowadzeniem bądź zmianą warunków akcji promocyjnych będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 6. Promocje organizowane przez Sklep nie łączą się, chyba że zaznaczono inaczej.
 7. Produkty dodawane do Zamówienia bezpłatnie nie podlegają wymianie i reklamacjom.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
  1. przelewem bankowym na rachunek 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski
   nr konta 77 1050 1070 1000 0092 5921 4527
  2. gotówką przy odbiorze przesyłki,
  3. płatnościami online, kartą kredytową realizowanymi przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy (https://www.przelewy24.pl/), ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  4. płatnościami online, kartą kredytową realizowanymi przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (https://tpay.com) z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3/17, 61-894 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym prze z Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, REGON 300878437 oraz NIP 7773061579.

VII. DOSTAWA

 1. Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa zamówionych w Sklepie internetowym produktów jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres dostawy podany w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dla Zamówień złożonych do godziny 14:00 dostawa następuje zazwyczaj w następnym dniu roboczym w godzinach od 9:00 do 18:00.
 4. Kurier nie ma obowiązku kontaktować się telefonicznie z Klientem przed doręczeniem.
 5. W przypadku nieobecności Klienta Kurier pozostawia awizo z danymi umożliwiającymi kontakt.
 6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie lub niezgodności z Zamówieniem przesyłkę należy odesłać.
 7. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.
 8. Na terenie Bielska-Białej oraz do 15km poza granicami miasta Sklep może dostarczyć towar własnym transportem w godzinach od 17:00 do 22:00 w dni robocze.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów w siedzibie Sklepu:
  1. 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała.
 10. Warunki oraz cennik dostaw jest dostępny pod adresem https://www.4lapy.pl/warunki-dostawy

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru stosowne oświadczenie. Oświadczenie może zostać złożone na piśmie lub przez środki komunikacji elektronicznej (np. e-mail). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od Umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony Towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Wraz ze zwracanym Towarem Konsument powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty oraz dokumenty (deklaracje, certyfikaty, instrukcje, itp.) dołączone do Zamówienia.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, zakupiony Towar należy odesłać na adres: 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:
  1. gdzie przedmiotem świadczenia, jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów leczniczych! Art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271) przewiduje możliwość zwrotu produktów leczniczych jedynie z uwagi na ich wadę jakościową lub niewłaściwe wydanie.

IX. REKLAMACJE; GWARANCJA; RĘKOJMIA

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową wobec Konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn.zm.) przez okres 2 lat od wydania Towaru, chyba że Sprzedawca określił dłuższy termin przydatności Towaru do użycia.
 3. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym Towarem na adres 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała.
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, nr Zamówienia oraz dane kontaktowe.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany Towaru na nowy.
 7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową jeżeli naprawa albo wymiana będą niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów, zaprzestania produkcji lub poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę). W takim przypadku kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zwraca niezwłocznie Towar Sprzedawcy na jego koszt, a Sprzedawca zwraca Klientowi cenę zakupu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zostaną natychmiast zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 10. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego Towaru.
 11. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady sprzedanego Towaru z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Ponadto Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/,
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  3. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego,
  4. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

X. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administrator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Administrator oświadcza, że Klient nie ma obowiązku przekazania Administratorowi swoich danych osobowych jednocześnie wskazując, że zrealizowanie złożonego Zamówienia jest uzależnione od podania przez Klienta danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz Regulaminu, na co Klient dobrowolnie wyraża zgodę. Klient może wyrazić również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, ulicę, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców, NIP.
 5. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłaszania żądania ich usunięcia. W celu realizacji tych uprawnień Klient może skontaktować się ze Sklepem wysyłając:
  1. e-mail na adres: biuro@4lapy.pl
  2. listownie na adres 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała.
 6. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Produkty prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Klient składając Zamówienie w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników oraz Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu pod adresem http://4lapy.pl/regulamin lub wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta.
 4. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2023r, a jego postanowienia mają zastosowanie do wszystkich Zamówień dokonanych po tym dniu.
 7. Regulamin jest dostępny pod adresem http://4lapy.pl/regulamin