POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU 4LAPY.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana przez sklep internetowy prowadzony pod adresem https://www.4lapy.pl (dalej "Sklep Internetowy"). Dbamy o Twoją prywatność i chcemy abyś czuł się komfortowo korzystając z naszych usług, dlatego nasza polityka prywatności uwzględnia wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO).

I. Administrator danych osobowych (dalej "4lapy.pl")

Administratorem Twoich danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej prowadzonej pod nazwą: 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem ul. Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, REGON Spółki 241372143, NIP Spółki 5472113659; wspólnik spółki cywilnej 4ŁAPY.PL Katarzyna Cholewa, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 6521632728, REGON 241628996 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, organ prowadzący Minister Gospodarki) oraz wspólnik spółki cywilnej 4ŁAPY.PL Łukasz Drozdowski, Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472012243, REGON 241372870 (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, organ prowadzący Minister Gospodarki).

II. Kontakt z 4lapy.pl

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z 4lapy.pl na skrzynkę rodo@4lapy.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby: 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski, ul. Listopadowa 63, 43-300 Bielsko-Biała.

III. Jakie dane gromadzi 4lapy.pl podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Będziemy od Pani/Pana wymagać podania następujących danych osobowych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Sklepu Internetowego oraz innych środków komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów lub procesu rejestracji:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 2. adres zamieszkania/adres siedziby,
 3. adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 6. w przypadku przedsiębiorców, numer NIP.

IV. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Sklep Internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. sprzedaż produktów oferowanych przez 4lapy.pl, realizacja zamówień oraz ich wysyłka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wykonania ciążących na 4lapy.pl obowiązków prawnych, np. związanych z obowiązkiem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. prawnie uzasadniony interes 4lapy.pl, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, marketingu bezpośredniego, prowadzenia analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskigo S.A. („Bank”) w związku z:
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 6. przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

V. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić naszym partnerom w celu realizacji zamówienia, obsługi płatności lub zamówionych przez Panią/Pana świadczeń. Należą do nich:

 1. podmioty realizujące dostawy towarów,
 2. podmioty obsługujące płatności,
 3. hurtownie współpracujące z 4lapy.pl,
 4. podmioty współpracujące z 4lapy.pl przy obsłudze kwestii podatkowo-księgowych lub prawnych,
 5. podmioty świadczące usługi w zakresie marketingu lub analiz statystycznych,
 6. podmioty zbierające opinie o sklepach i produktach,
 7. organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. ING Bank Śląski S.A.
 9. Twisto Polska sp. z o.o.
Pamiętaj, że udostępnianie Twoich danych odbywa się zawsze zgodnie z prawem. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

VI. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

VII. Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu 4lapy.pl

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Informacja o wymogu podania danych

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem Internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem Internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie Internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep Internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

X. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

XI. Środki techniczne i bezpieczeństwo danych

4lapy.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Pani/Pana dane oraz chronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń w celu ochrony Państwa danych, w szczególności wykorzystując bezpieczne, szyfrowane połączenie SSL. Wszystkie połączenia związane z dokonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji płatności oraz rejestracji i składania zamówienia będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL.

XII. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być zgłaszane na adres: biuro@4lapy.pl lub pisemnie na adres siedziby 4lapy.pl

Polityka Cookies 4lapy.pl

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez 4lapy.pl, którego właścicielem jest 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 63.

 1. Definicje
  1. Administrator - oznacza 4lapy.pl, którego właścicielem jest 4ŁAPY.PL S.C. Katarzyna Cholewa, Łukasz Drozdowski z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 63, NIP: PL5472113659, Regon: 241372143, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) 4lapy.pl
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   1. Konfiguracji serwisu
    1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
    4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
    5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie.
    1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
    3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
    1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
    1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
    1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury, funkcjonalności i zawartości;
   6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
    2. Google Signals [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
   2. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
    1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
    2. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
   3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
    1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];
    2. plus.google.com  [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
    3. Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
   4. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    1. ceneo.pl [administrator cookies: Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu].
 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.